Head of the Department

Gowtham

Senior Lecturer Grade II

Senior Lecturers

Hiranya

Gowtham

Senior Lecturer Grade II

Lecturers

Sakthi

(On Study Leave)

Banujan

(On Study Leave)

Joy

Kunaraj

(On Study Leave)

Rajeevkaran

(On Study Leave)

Nithurshan

Seran

Akila

Sam

Saikrisha

Athavan

Madhu

Jeyamohan

Senior Lecturers (On Contract)

Buddhi

Lecturers

Joy

Seran

Sam

Madhu

Senior Lecturers

Hiranya

Senior Lecturer Grade II

Gowthaman

Senior Lecturer Grade II

Lecturers

Banujan

(On Study Leave)

Rajeevkaran

(On Study Leave)

Nithurshan

Athavan

Jeyamohan

Lecturers

Sakthi

(On Study Leave)

Kunaraj

(On Study Leave)

Akila

Saikrisha